254 Views
October / 10 / 2018

နိဒါန္း

၁။    ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ သာမန္လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ မဟုတ္ဘဲ သမိုင္းဇာစ္ျမစ္ႀကီးမားသည့္ ပထဝီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈ၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပႆနာရပ္ျဖစ္ပါသည္။  ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ ရာစုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လအနည္းငယ္အတြင္း၊ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ UNHCR ၊ WFP အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေပးေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေဆာက္႐ြက္ျခင္း၊  IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ေနာက္ခံသမိုင္း အက်ဥ္း

၂။    ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဓညဝတီေခတ္၊ ေဝသာလီေခတ္၊ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ ႏွင့္ေျမာက္ဦးေခတ္ဟူ၍ေခတ္ေလးေခတ္ ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ အင္အားႀကီးမား ေသာ ရခိုင္မင္းမ်ားလက္ထက္၌ စစ္တေကာင္းေဒသ အပါအဝင္ ဘဂၤါလားနယ္ (၁၂) နယ္အထိ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းရွိခဲ့ပါသည္။

၃။    ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ခ႐ိုင္ေပါင္း (၄) ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၇) ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ (၃) ခု တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စာရင္းေကာက္ယူရရွိေသာ လူဦးေရ (၃) သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စစ္ေတြ၊ေမာင္ေတာႏွင့္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာလူဦးေရ (၁) သန္း ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ (၆၀.၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ (၀.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ (၀.၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ (၀.၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယာယီသက္ေသခံကတ္ကိုင္ေဆာင္ သူ (၀.၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ  (၀.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ ႏိုင္ငံျခားသားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ (၀.၁) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သာသနာဝင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ သူ (၀.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မည္သည့္ကတ္မွ မကိုင္ေဆာင္သူ (၃၇.၇) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္သို႔ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ဝင္ေရာက္လာပုံ

၄။    ၁၄ရာစုအစပိုင္း ရခိုင္ျပည္ဘုရင္မင္းေစာမြန္လက္ထက္ ေအဒီ ၁၄၃၀ တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေခတ္တြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္၌ အာရပ္၊ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳးမ်ား အမႈထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ယခု သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကကာ ယင္းတို႔ကို ကမန္ဟု ေခၚဆိုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကမန္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္၍ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေအးအတူပူအမၽွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၅။    အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္႐ႈံးၿပီးခ်ိန္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ ရခိုင္ေဒသသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္အဂၤလိပ္တို႔သည္ ရခိုင္ေဒသရွိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းနယ္ ဘက္မွ ဘဂၤါလီအေျမာက္အျမားကို စတင္ေခၚယူတင္သြင္းကာ လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထူးျခား ေသာအခ်က္မွာ အဂၤလိပ္တို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသကို ဘဂၤလားေဒသႏွင့္ေပါင္းစပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းအေထာက္အထား စာရင္းဇယားအရ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ဘဂၤါလီဦးေရ (၃၀,၀၀၀) ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ (၂၁၇,၈၀၀) ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ ကတည္းက ၿဗိတိသၽွအစိုးရက မြတ္ဆလင္ဦးေရ တိုးပြားလာမႈကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အေျခ အေနကိုစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ဖူး ပါသည္။ ေကာ္မရွင္က မြတ္ဆလင္ဦးေရ အတားအဆီးမရွိတိုးဝင္လာမႈကို မဟန္႔တားပါက ေနာင္အခါတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ ေၾကာင့္ မည္သို႔မၽွမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။